OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona  državnim službenicima  („Narodne novine“, br.  92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017, 70/2019 i 98/2019) i temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br: 35/2022) i dobivenog odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 120-01/22-01/338, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27.04.2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
 

        

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona  državnim službenicima  („Narodne novine“, br.  92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013,  38/2013, 1/2015, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/2017, 70/2019 i 98/2019) i temeljem točke 4. Odluke o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“, br: 35/2022) i dobivenog odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 120-01/22-01/338, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27.04.2022. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava virovitičko-podravska raspisuje
 
 

OGLAS
 za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 
            1. Policijska postaja Slatina
– upravni referent – 1 izvršitelj/ica, do povratka državne službenice koja je stalno raspoređena na navedeno radno mjesto,
 
            Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit I. razne.
 
            2. Policijska postaja Slatina
– upravni referent – 1 izvršitelj/ica, radi povećanog opsega posla, a najduže do godinu dana,
 
            Stručni uvjeti:
– srednja stručna sprema gimnazija ili srednja strukovna škola,
– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
– položen državni stručni ispit I. razne.
 
 
            Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
            U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 
 
            Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
            Osoba se prima u državnu službu uz obvezni probni rad od dva mjeseca.
 
            Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. 
 
            U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj, naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
 
            Obrazac prijave na oglas nalazi se na web-stranici Policijske uprave virovitičko-podravske www.viroviticko-podravska.policija.hr.
 
            Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
            Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1.  životopis,
2.  preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,
3.  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili  potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema),
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je podnositelj obavljao navedene poslove),
5. preslika isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni ispit),
6. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
7. dokaz o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/, na adresu:
 
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 19,
 
s naznakom “za oglas na određeno vrijeme”

 
 
 
 
            Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
 
            Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkim putem.
 
            Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, br. 121/2017 i 98/2019), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br: 84/2021), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz   uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos kod zadnjeg poslodavca.
 
            Kandidat/kinja koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. 
 
            Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
            Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.
 
            Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglas, a kandidate/kinje s tog popisa čije su prijave pravodobne i potpune upućuje na testiranje i intervju.
 
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua).
 
            Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provedenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Na razgovor (intervju) pozvati će se kandidati/kinje koju su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata/kinja. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata/kinja na intervju će se pozvati svi kandidati/kinje koji su zadovoljili/le na testiranju.
 
            Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio na razgovoru (intervju) ako je dobio/la najmanje 5 bodova.
 
            Komisija u razgovoru (intervju) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.    
 
            Na web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/, objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
            Na web stanici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/ objaviti će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje istovremeno s objavom oglasa.
 
            Smatra se da je kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru (intervju) povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
            Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
            Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
           
            O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mup.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave virovitičko-podravske https://viroviticko-podravska-policija.gov.hr/     
 
            Dostava rješenja svim kandidatima  smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
 
            Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, obustaviti će se postupak po ovom oglasu. 
  
                                                                                                     

Stranica

Izvor

Autor: Predrag Martinović

Najnovije

Kako bi poboljšao vaše iskustvo na portalu, Jastrebarska Stvarnost pohranjuje privremene kolačiće u korisnička računala. Kolačići su tekstualne datoteke koje ne mogu naštetiti vašem računalu, a ako želite, možete ih obrisati u vašem pregledniku, no onda će vam se obavijest pojaviti prilikom sljedećeg otvaranja portala. Kolačiće možete onemogućiti u postavkama. Naša je dužnost zbog direkcije EU (EU Cookies Policy) zatražiti dozvolu za pohranjivanje kolačića. Pročitajte naše uvjete korištenja i pravila privatnosti za više informacija.

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji. Ispod je lista izvora koji automatski postavljaju kolačiće na Vaš uređaj. Možete ih pojedinačno uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku. Pročitajte više u našim pravilima privatnosti

Neophodni kolačići trebali bi biti omogućeni uvijek kako bismo mogli spremiti vaše postavke kolačića.

Ova opcija je uvijek automatski uključena i postavlja samo jedan funkcionalni kolačić u Vaš preglednik kako bi sustav znao koje su vaše postavke. Taj kolačić spriječava nepotrebno pojavljivanje ovog prozora.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Analytics usluge koja prati Vaše korištenje ove stranice. Također dozvoljava instalaciju Google Analytics kolačića.

Google Analytics prati koje članke čitate, koliko vremena provodite na stranici i ostale parametre Vaše aktivnosti na našoj stranici. Koristimo Google Analytics uslugu kako bismo što bolje mogli analizirati korištenje naše stranice te na taj način pružili najbolju moguću uslugu Vama.

Isključivanjem ovog kolačića onemogućavate učitavanje skripte Google Analytics-a i onemogućavate praćenje Vašeg kretanja na ovoj web stranici.

Ovaj kolačić će dozvoliti učitavanje skripte Google Adsense usluge koja koristi prikupljene podatke o Vašim aktivnostima na internetu kako bi Vam omogućila personalizirane oglase na našim stranicama.

Isključivanjem ovog kolačića, onemogućavate Google skriptu koja instalira kolačić na Vaš preglednik koji služi kako bi Vam donio relevantne, personalizirane oglase na našoj web stranici.

Uključivanjem ovog kolačića dozvoljavate učitavanje skripte našeg partnera "Midas Network d.o.o." koja prikazuje relevantne oglase na našim stranicama.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate našem partneru "Midas Network d.o.o." prikazivanje relevantnih, sponzoriranih oglasa.

Ovaj kolačić dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje prikazivanje i korištenje Facebook sustava za komentiranje članaka.

Onemogućavanjem ovog kolačića spriječavate učitavanje i korištenje Facebook komentara na našim stranicama što također spriječava instalaciju Facebook kolačića koji prati Vaše ponašanje na našim stranicama kako bi Vam mogao prikazati relevantnije sadržaje kasnije.

Ova opcija dozvoljava učitavanje skripte koja omogućuje povezivanje sa sustavom "OneSignal" koji koristimo kako bismo Vas mogli obavijestiti o svim novim sadržajima na našoj stranici ako prihvatite slanje notifikacija na Vaš uređaj.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za uslugu "OneSignal" koja u tom slučaju neće raditi. Ako želite obavijesti o novim sadržajima na našim stranicama, omogućite ovu opciju i prihvatite notifikacije kada Vam se pojavi prozor s upitom.

Dozvoljavanjem ove opcije prihvaćate učitavanje fonta na našoj web stranici koji dolaze sa Google-ovih servera. Google svakom takvom konekcijom prikuplja podatke korisnika.

Onemogućavanjem ove opcije spriječavate učitavanje skripte za Google Font-ove što spriječava njihovo prikupljanje podataka korisnika, ali također onemogućava učitavanje zadanog fonta na web stranici što bi moglo narušiti Vaše korištenje stranice.